Walfdorská pedagogika

Deň v škole

Cŕŕŕŕn… To nie je školské zvonenie. Vo waldorfskej škole nezvoní. To je budík. Ak budí rodičov zavčasu, privážajú svoje deti do školy už na 7.30h. Vtedy začína ranný klub a škola ožíva. Kým je znesiteľné počasie – neprší, príliš nefúka, nie je pod nulou – víta učiteľ v rannom klube deti vonku a tam s nimi zotrvá do 8.15h. Ak je však vonku neznesiteľne, ranný klub prebieha v jedálni.
O 8.20h triedny učiteľ víta svojich žiakov vo dverách triedy. Podaním ruky, krátkym rozhovorom so žiakom, pripomenutím dohody z predošlého dňa, alebo aj pochvalou, že žiak prišiel včas. Zároveň je to dôležitý moment: pre dieťa, keď stiskom ruky a pohľadom do očí dospelého získava istotu a odvahu, pre učiteľa rozpoznať naladenie dieťaťa – či prichádza veselé, spokojné alebo či ho niečo trápi, bolí.
O 8.30h začína epocha. Epocha je obdobie spravidla 4 týždňov, počas ktorých sa intenzívne vyučujú hlavné predmety: slovenský jazyk, matematika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, prírodopis, zemepis, dejepis, fyzika, chémia. Táto intenzívnosť umožňuje zahĺbiť sa do predmetu a podstaty látky podstatne viac, akoto umožňuje klasické rozloženie hodín. Po tomto období nasleduje „čas zabudnutia“ na látku, ktorá sa však v novej sile vynorí, keď epocha znova príde na rad. Epocha sa vyučuje v čase medzi 8.30 – 10.15. V nižších ročníkoch sa striedajú najmä epochy matematiky a slovenčiny a je tam po jednej epoche prírodovedy a vlastivedy (3., 4. ročník), vo vyšších ročníkoch sa striedajú viaceré predmety. Epocha v rámci dňa má svoju štruktúru, podľa ročníkov rôznu. V každej triede však začínajú prípoveďou, po ktorej nasleduje rytmická časť. Tá je dlhšia v nižších ročníkoch, vo vyšších sa časová dotácia skracuje. Napríklad v prvom ročníku môže trvať aj 45 minút. Učiteľ do nej zaradí básne, piesne, jazykolamy, zážitky detí, hru na flautu, rytmické cvičenia, odhady, koncentračné cvičenia, pohybové cvičenia zamerané na precvičovanie učiva… Vo vyšších ročníkoch, napr. v šiestom sa v rytmickej časti venujú nácviku balady alebo rétorickým cvičeniam, na matematike v 8. a 9. ročníku jazykolamom. No aj vo vyšších ročníkoch sa počas niektorých epoch dostanú žiaci k hre na flaute, spevu, rôznym sociálnym hrám, ktoré sú najmä v období puberty dôležité.
Potom je na rade kontrola domácich úloh, ak žiaci nejaké dostali. Celkom určite sa tak deje na epochách fyziky a chémie vo vyšších ročníkoch, pretože žiaci mávajú za úlohu spraviť presný opis pozorovania a na druhý deň ho prečítajú a urobia závery. Domácu úlohu však môžu dostať aj prváci: nazberať 12 gaštanov a priniesť ich na druhý deň do školy, aby s nimi mohli robiť všetky štyri počtové úkony. Alebo pozrieť sa, akej farby oči má mama. Tretiaci s nadšením premerajú celú rodinu v starých dĺžkových mierach (palcoch, stopách, dlaniach..). Šiestaci sa v rámci ekonomickej matematiky pozrú do rodinného rozpočtu a niektorí veru prídu aj s tým, že to sú súkromné informácie. Dôležité je na úloháh najmä to, že si dieťa doma spomenie na povinnosť.
A to už sme v hlavnej časti epochy. V nej sa preberá nové učivo. V prvom ročníku z kresby a príbehu vystúpi nové písmeno (napr. K v postave Kráľa s mečom v ruke), v druhom sa žiaci zoznamujú s mäkkými, tvrdými a obojakými spoluhláskami napríklad tak, že tie tvrdé si napíšu na kamene, dupú pri nich, mäkké si napíšu na servítky a pripevnia k loptičkám z ovčej vlny, v pohybe tú mäkkosť vyjadria tak, že sa dotýkajú mäkkých častí svojho tela. V treťom sa učia vybrané slová a malú násobilku, samozrejme všetko najskôr v rytmickom pohybe, vo štvrtom základné slovné druhy, najmä slovesá, ktoré označujeme ako slová činu, Kainove slová, preto len tak nesedíme, ale vykonávame rôzne činnosti, ktoré nás privedú k dobrému zapamätaniu si ich. V tomto ročníku sa nechajú očariť  epochou o zvieratách – môžu priniesť do školy svoje zvieratko, prejdú Bratislavu krížom-krážom v rámci epochy vlastivedy, v piatom ročníku spoznajú staré civilizácie a staroveké Grécko, desatinné čísla, Slovensko v polaritách, okolité krajiny. Šiesty ročník začína fyzikou, prvýkrát sa v ňom stretnú s geometriou, spoznávajú dejiny Ríma a stredoveku, v siedmom ročníku na epoche chémie prebieha napr. pálenie vápenca, na fyzike sa vytiahnu na kladke až po strop triedy, zostroja Voltov stĺp, ôsmaci sa dostanú do éry revolúcií, ale aj nádhery baroka a klasicizmu. A deviataci okrem prípravy na monitor zažívajú krásu fyziky, chémie, pracujú so životopismi Goetheho a Schillera.
Epocha končí príbehovou časťou. Prváci počúvajú ľudové rozprávky, druháci bájky a legendy, tretiaci celý rok príbehy zo Starého zákona, štvrtáci severskú mytológiu, piataci príbehy o stvorení sveta ako ho chápali v Praindii, Praperzii, Mezopotámii a Egypte, tiež grécke báje, šiestaci rímske príbehy, siedmaci príbehy o zámorských objavoch, ôsmaci a deviataci beletriu súvisiacu s revolúciami, kultúrou, vynálezmi a životopisy významných ľudí.
Potom už príde výdych – veľká prestávka, v rámci ktorej sa žiaci nadesiatujú, mladší žiaci sa vybehajú v školskom sade a starší ju strávia podľa uváženia a záujmov. Ďalšie hodiny sú 45 minútové. Sú to výchovy: hudobná, výtvarná, telesná; jazyky: anglický a nemecký od 1. ročníka, ruský od 5. ročníka; pracovné vyučovanie, ktoré sa vo vyšších ročníkoch člení na ručné práce, práce s drevom a práce na pozemku, formové kreslenie, eurytmia a cvičné  hodiny.
Poobedie trávia žiaci 1.-4. ročníka v školskom klube, aktivity prebiehajú najmä vonku. Štvrtáci tradične robia čajovňu, ktorú veľmi radi navštevujú nielen žiaci, ale aj učitelia a rodičia.
Škola stíchne okolo 17.h, kedy odchádzajú posledné deti z klubu.
Stíchne však len vrava detí, v budove školy pokračuje eurytmia, zbor, štúdijné skupiny pre pedagogiku, umenie, antropozofiu, konferencia a iné aktivity pre dospelých, zaujímajúcich sa o waldorfskú pedagogiku.