Walfdorská pedagogika

Umelecké aktivity

Umenie ako esenciálna súčasť vzdelávania bude v 1. roku zastúpená modelovaním a eurytmiou:

  • Modelovanie

Forma ako výraz pohybu, plastické tvary ako výraz pôsobenia síl je témou modelovania. Vnútorné a vonkajšie, centrum a periféria, tvar vznikajúci v toku života, umenie čerpajúce z tvorivého pôsobenia všeobklopujúcej prírody a zákonov pôsobiacich v nás, objavujúc seba i svet v novej inšpirácii tvarov a foriem.
Sochár driemajúci v každom z nás je ten, ktorý spolupôsobí od začiatku vo výstavbe nášho tela. Budeme objavovať naše tvorivé schopnosti v práci s hlinou a vo vnímaní reči foriem.

  • Eurytmia

Viditeľný spev a viditeľná reč je umenie pohybu – eurytmie. Ako súvisí reč s pohybom? Ako hudba súvisí so stavbou nášho tela?
Hlbšie zákony ukryté v reči a hudbe sa dajú učiť ako pohyb, ktorý pomáha človeku lepšie uchopovať seba samého ale aj vnímanie sveta. Rytmus ako dôležitý pedagogický nástroj je v eurytmii vnímaný ako dych, nádych a výdych, ozdravujúci a harmonizujúci prvok.
Eurytmia má umeleckú, hygienickú, terapeutickú a sociálnu podobu. Je súčasťou vzdelávania ako nástroj pre rozvoj tvorivej fantázie v priestorovom pohybe, zušľachťovania vlastného pohybu a spoločnej tvorby v skupine.