Walfdorská pedagogika

Vzdelávacie ciele a profil absolventa

Ako pedagógovia či rodičia stojíme nezriedka pred deťmi v rozpakoch či neistotou, ako dosiahnuť vo výchove ten ideál, ktorý v duši nesieme. Ako vychovať deti k slobode? Nie k tomu, aby používali naše riešenia a postupy, ale aby samé z vlastného poznania vedeli robiť slobodné rozhodnutia? Ako ich naučiť pozerať priamo do očí bez zachvenia ruky? Ako rozvinúť tvorivosť, nápaditosť a talent? Ako pristupovať k takým duševným fenoménom, ako je vysoká vnímavosť, fenomenálna pamäť, slabá koncentrácia, duševná excitovanosť, labilita, atď. Ako vytvoriť záujem o učenie a poznávanie? A vôbec, čo mu dať do výbavy, aby keď začne dospievať, vedel sám hľadať odpovede na otázky vlastnej identity – kto je, odkiaľ a kam kráča?

Aby sme toto všetko, no i ďalšie veci dokázali, musíme sami aspoň do istej miery týmito schopnosťami a odpoveďami vládnuť. Alebo aspoň byť otvorení k ich hľadaniu. A práve toto, no nie len, je cieľom vzdelávania vo waldorfskej pedagogike, ktoré kolégium slovenských a rakúskych lektorov otvára.

Vieme, že dôvody, ktoré študentov privedú k waldorfskému vzdelávaniu, budú pestré. Môžeme z toho vytvoriť  našu výhodu a vytvoriť dielňu ľudskosti umožňujúcu spoločné stretnutie: generačne – mladí študenti spolu s rodičmi, hľadajúcimi  výchovné impulzy; odborne – v rôznorodom výskumnom záujme na poli pedagogiky; sociálne – v spoznávaní pohľadov na pedagogickú skúsenosť, vo vzájomnom obohacovaní; alebo aj spirituálne – v hľadaní otázok a odpovedí pre seba a svoje ďalšie pôsobenie.

Jeden z hlavných cieľov vzdelávania je sprístupniť pedagógovi a vychovávateľovi metódu a podnety k vlastnej profesii (učiteľa či rodiča). Najmä pre učiteľov z praxou to bude výzva, pretože v procese budú konfrontovaní s novými otázkami a pohľadmi, vďaka čomu si budú môcť pri troche dobrej vôle urobiť inventúru a prehodnotenie vlastných pedagogických hodnôt a názorov, možno aj stereotypov. Priviesť viac vedomia do budúcich výchovných situácií vo forme inšpirácií, otázok, nových možností a zistení budú mnohí z vás považovať za výťažok, ktorý si zo vzdelávania zoberú.

Presnejšie podmienky štúdia nájdete tu.

Niektorí možno budú inšpirovaní waldorfskou vzdelávacou cestou natoľko, že budú iniciovať vznik ďalších zariadení tohto typu, k čomu im 3-ročné vzdelávanie poskytne dostatočný základ. A to je aj naše veľké prianie; aby padlo na úrodnú pôdu to, v čom sme spoznali a zažili potenciál dobra a možný budúci príspevok k slobodnej iniciatíve človeka.

Pre úvodné ročné štúdium sme si stanovili nasledovné ciele:

  • poskytnúť základný vhľad do metód a foriem práce waldorfského pedagóga a vychovávateľa, na základe ktorého sa adept môže rozhodnúť pokračovať v 3-ročnom štúdiu waldorfskej pedagogiky,
  • vytvoriť skúsenostný a pojmový základ pre pozorovanie, výskum a samostatnú činnosť pedagóga, založený na metóde, ktorú predstavil Rudolf Steiner a ďalší vedci a pedagógovia na základe duchovno-vedeckého výskumu,
  • vytvoriť prostredie a predpoklady na osvojenie osobnostných a odborných schopností práce waldorfského pedagóga a vychovávateľa.

Profil absolventa vzdelávania vo waldorfskej pedagogike:

  • absolvent proseminára (I. rok) získa základné poznatky, schopnosti a zručnosti a orientáciu v oblasti waldorfskej pedagogiky; jej historických súvislostí, základnej myšlienky a súčasného smerovania,
  • nadobudne prehľad a základné zručnosti v umeleckých činnostiach maľovania, modelovania, pohybovej výchovy a zborového spevu,
  • v spolupráci s odbornými lektormi získa základy znalostí, zručností a schopností vyplývajúcich z metodiky a didaktiky rámcového učebného plánu waldorfskej školy,
  • získa nástroje na prácu s osobnými telesnými a duševnými dispozíciami ako úrovňami hlbšieho poznania vlastného prežívania a tvorby budúcich rozhodnutí,
  • v prípade naplnenia študijných podmienok získa osvedčenie o absolvovaní proseminára a bude môcť nastúpiť do ďalšieho ročníka vzdelávania.
  • Projekt Wzdelávanie spolupracuje s organizáciami na Slovensku aj v zahraničí a prínáša tak do kurikula študentov stále nové aktuálne poznatky z diania vo waldorfskej pedagogike.

Magisterské štúdium

Predkladaný vzdelávací program vychádza z akreditovaného vzdelávacieho programu (MA – Master of Art) na rakúskej Donau Universität v Kremsi. V prípade záujmu je možné študovať waldorfskú pedagogiku aj priamo na tejto univerzite v Kremsi a vo Viedni, pričom vieme poskytnúť finančnú podporu na štúdium. Ďalšia možnosť je spojiť naše, slovenské wzdelávanie so získaním titulu MA na rakúskej univerzite po splnení určitých podmienok. Rakúski lektori v našom vzdelávaní totiž zároveň prednášajú tieto predmety i na Donau Universität, preto je možný istý vzájomný zápočet. Informujte sa na detaily v prípade záujmu.