Walfdorská pedagogika

Termíny a témy seminárov

V školskom roku 2017/18 otvárame druhý ročník.

Témy seminárov Wzdelávania v šk. roku 2017/2018:

 • Umenie ako zdroj pedagogiky
 • Filozofia slobody – otázky k antropológii v kontexte histórie filozofie, sloboda ako výchovný ideál
 • Religiózny život dieťaťa a mladého človeka – antropológia religiozity + Formy vedomia a trojčlennosť človeka
 • Príbehová látka ako obraz vývinu vedomia
 • Vývinová psychológia II: Vývin dieťaťa v 7.-14. roku života
 • Didaktika/Metodika V: Školské stupne 1 – 12
 • Porozumenie wp v rámci kontextu iných pedagogík
 • Didaktika/Metodika IV: Rytmus a jeho úloha vo vyučovaní
 • Didaktika/Metodika III: Výchova z aspektu vhodnosti a správneho načasovania
 • Letná akadémia – pozorovanie dieťaťa a deti so špeciálnymi potrebami v triede.

Seminár prebieha formou víkendových stretnutí (8 x za rok)  a týždňovej jarnej a letnej akadémie.

 

Podrobnejšie kurikulum Wzdelávania:

Obsahy  témy pre proseminár:

Antropologické základy waldorfskej pedagogiky a ich pomer k obrazu človeka v iných pedagogikách

 • Význam obrazu človeka pre pedagogické konanie
 • Odlišné poňatia človeka a ich dôsledky pre pedagogické vzťahy
 • Pochopenie človeka vo waldorfskej pedagogike
 • Spoznanie súvislostí medzi obrazom človeka a pedagogickými prístupmi
 • Spánok – Snenie – Bdenie

 Vývinová psychológia I: vývin dieťaťa od narodenia po školskú zrelosť

 • Podmienky vývoja
 • Vývojová dynamika – faktory úspešného a narušeného vzorca vývoja
 • Psychické funkcie a operácie
 • Pohyb – Reč – Myslenie
 • Analýzy detskej kresby a jej reči
 • Vcítenie sa do detského sveta
 • Školská zrelosť – otvorenosť pre školu

 Vývoj vedomia  – ontogenetický a fylogenetický

 • Evolúcia ľudského vedomia
 • Rozmanité formy vedomia v ich historickom kontexte
 • Spánok – Snenie – Bdenie
 • Rituál – Symbol – Obraz
 • Imaginácia, interpretácia vývoja umenia a foriem vedomia
 • Rozvoj vedomia z ontogenetického hľadiska
 • Pojmoslovie pre vysvetlenie vývoja vedomia
 • Formy vedomia z vývojovo-dynamického hľadiska

 Vnemy a zmysly

 • Definovanie zmyslov
 • Fyziologický základ zmyslov
 • Vnem a pocit
 • Modality zmyslov
 • Zmyslovosť – zmysel – morálka
 • Vnímanie a poznanie
 • 12 zmyslov

 Znamenia času a ich výzvy pre vzdelávanie

 • Spoločenské trendy – pedagogické odpovede
 • Pochopenie kultúry mladých ľudí
 • Móda a identita
 • Podmienky učenia sa – osobné a sociálne kompetencie
 • Sebapotvrdenie prostredníctvom reflexie a tvorby

Poznaj sám seba – učiteľ, rodič

 • Vedomie seba a starostlivosť o vlastný duševný život
 • Učiteľská, rodičovská psychohygiéna
 • Empatické zručnosti
 • Práca s vlastnou skúsenosťou ako mostom k poznaniu dieťaťa

Metodológia práce waldorfského učiteľa

 • Fenomenologický prístup
 • Nutnosť vlastného výskumu ako impulzu k entuziazmu vo výchove
 • Metodika spätného pohľadu
 • Význam pedagogickej konferencie
 • Formy štúdia pôvodných textov

Didaktika/Metodika I: Od hry k práci

 • Význam hry
 • Druhy hier a ich vývojový potenciál
 • Význam práce
 • Životné zručnosti – rozvoj životných kompetencií
 • Orientácia vo svete práce
 • Príprava projektu pre prax 
 • Waldorfská škola ako škola práce

Mýty – rozprávky – obrazové vedomie: Cvičenia v rozprávaní a hraní

 • Formy vedomia, vyplývajúce z rozprávok a mýtov
 • Reč rozprávok a mýtov Interpretácia rozprávok ako vstupná brána k psyché
 • Rozprávačské a herecké cvičenia: vnútorná živosť, tvorenie vnútorných obrazov a ich vyjadrenie formou pestrého a harmonického jazyka 

Obsahy a témy pre druhý ročník:

Filozofia slobody – otázky k antropológii v kontexte histórie filozofie

 • Pochopenie miesta jednoty subjektu a objektu.
  Reflektovať poznávacie procesy: vnímanie a pojem.
 • Vonkajšie a vnútorné pozorovanie. Formy motívov konania: pud, pocit, predstava, myšlienka
 • Vnímanie a intuícia ako zdroje poznania. Intuicionizmus verzus realizmus v etike.
 • Význam intuície pre poznávací proces.
  Etika a etická fantázia

Sloboda ako výchovný ideál

 • Napodobňovanie – tvorba úsudku – zrelosť úsudku.
 • Sloboda ako sebaurčenie – realizácia slobody ako cieľ vzdelávania.
 • Realizácia slobody – pedagogicko-morálna fantázia
 • Idealizovanie a ideál ako omyl a možnosť. Procesy samoštúdia
  / samostatná činnosť – cesty k sebaurčeniu vo výchove.
 • Dynamika vývoja morálneho úsudku. Zodpovednosť za seba/ situácia a motív.
 • Venovať pozornosť sebe samému ako podmienka pre filozofickú konštrukciu
 • Odovzdanie sa druhému
  Transcendentálie: jedno, dobré, pravdivé, krásne

Religiózny život dieťaťa a mladého človeka – antropológia religiozity

 • Chápanie náboženstva ako fenoménu ľudstva.
 • Psychológia a fenomenológia náboženstva.
 • Vývoj náboženského vedomia. Náboženstvo a náboženstvá.
 • Kresťanstvo a jeho kultúrne pôsobenie v hospodárstve, umení a spoločnosti
 • Reč náboženstva: symboly, rituály, mystika. Nábožensko-didaktické koncepty

Formy vedomia a trojčlennosť človeka

 • Konštruktivizmus verzus filozofia zmyslov
 • Transformácia vedomia a individuálny vývoj
 • Vôľa – cítenie – myslenie: tvorba – prebudenie – oživenie
 • Integrálne vedomie
 • Pochopenie zdravia

Umenie ako zdroj pedagogiky

 • Skúmanie kvalít foriem ako konvexný, konkávny, rovina.

 • Statické a dynamické pomery foriem.

 • Modelovanie a jeho vzťah k priestoru a k členeniu bytostných článkov človeka. Voľná tvorba.

 • Technika: technika usporiadania tónu

Vývinová psychológia II: Vývin dieťaťa v 7.-14. roku života

 • Fyziologické základy: výmena zubov – dychová a pohlavná zrelosť
 • Vôľa a predstavy a ich vzťah k pamäti a fantázii
 • Vývoj cítenia a myslenia
 • Konkrétne a formálne operácie
 • Poznanie a vzdelanie z aspektu vývoja identity
 • Retardácia – akcelerácia (urýchlený vývoj)
 • Dôvody pre učebný plán zameraný na vývoj

Didaktika/Metodika V: Školské stupne 1 – 12

 • Prehľad: stupne 1 – 12
 • Antropologicko-genetická didaktika
 • Učebný plán a dynamika rozvoja
 • Vytvorenie zošita podľa obsahu vyučovania, Kresby na tabuľu –Technika: voskové a školské kriedy

Didaktika/Metodika IV: Rytmus a jeho úloha vo vyučovaní

 • Rytmy: fyziologické rytmy
 • Individuálny rytmus
 • Temperament a osobnostné štruktúry
 • Rytmus a štruktúra času
 • Členenie učebných procesov
 • Duchovno-duševná dispozícia a obsah vyučovania
 • Rok z hľadiska ročných období a metamorfózy (premeny), reprezentanti procesov premien a vývoja

Didaktika/Metodika III: Výchova z aspektu vhodnosti a správneho načasovania

 • Diferenciácia, individualizácia
 • Multikulturalita waldorfskej pedagogiky
 • Správy z hospitácií
 • Prehľad o učebnom pláne v spojitosti so vznikajúcimi základnými otázkami vývoja
 • Forma/obsah a metóda

Vývinová psychológia III: Puberta a adolescencia

 • Sexualita a vzťah. Vývoj k (samostatnej) identite: identifikovanie sa a identita.
 • Kultúry mládeže: ich vznik a funkcia
 • Sexualita a fantázia
 • Odpor a prelom

Sochárstvo a plachtenie

 • Vnímanie umenia z antropozofického hľadiska
 • Antropológia – antropozofia
 • Práca s prírodnými silami
 • Preverenie schopnosti spolupracovať v tíme

Hospitácia/ školská prax

 • Práca v tíme, formy diferenciácie (rozlišovania) vo vyučovaní
  Tvorba vyučovania

 Záverečné práce – bakalárska práca

 

Obsahy a témy pre tretí ročník:

Umenie ako zdroj pedagogiky

 • Výtvarné umenie: Žltá­modrá­červená „Cvičenie rovnováhy“
 • Technika: Lazúrovanie vo vrstvách
 • Spev: Zbor, Stimmbildung /Werbeck/

 Odborná didaktika 1: Dejiny

 •  Impulzy k porozumenie dejín
 • Dieťa/mládež – Priestor a čas
 • Príbehy – obrazy z dejín
 • Kurikulum vyučovania dejín v kontexte dynamiky vývoja

 Odborná didaktika 2: Zemepis

 •  Životný priestor
 • Priestorové formy ako základný kameň individuácie
 • Maľovanie: Krajiny, zemepisné mapy
 • Plastické stvárnenie

Odborná didaktika 3 : Rodná reč, Slovenský jazyk

 • Materinská reč: Lexika, Sémantika, Pragmatika
 • Reč ako nositeľ vedomia,
 • Vybudovanie kurikula
 • Pomer vo vyučovaní medzi materinskou rečou a cudzím jazykom
 • Identita skrze reč a literatúru

Didaktika/Metodika 7: Dramaturgia vyučovania

 •  Muzikálnosť ako výraz človeka a jeho telesnej stavby a Muzikálnosti Dur – Mol, Kadencie, Kvinta, Kvarta, Tercia a Oktáva – Nálady
 • Hudobné formy a ich fyzický základ
 • Orchester a drigent ako metafora k vyučovania
 •  Kreslenie na tabuľu: Krieda
 • Pohybové divadlo samostatne stvárnené

 Odborná didaktika 5 : Počítanie, Matematika

 •  Počítanie, číslo – porozumenie čísla, číselné druhy
 • Transfer: Pohyb a logické funkcie
 • Porozumenie operačným pojmom
 • Spoznanie rôznych spôsobov počítania/geometricé formy
 • Vybudovanie Kurikula
 • Geometrický posun
 • Matematické myslenie
 •  Cvičenia ku geometrii voľnej ruky

Odborná didaktika 4: Didaktické a metodické prístupy vo vyučovaní

 •  Prírodné fenomény v experimentoch
 • Vysvetlenie/Kauzálne myslenie v prírodných vedách
 • Experiment – Zákon – Teória
 • Pozorovanie – Objavovanie – Porozumenie v prírodnej vede
 • Genetická – exemplárna ­ Sokratovská metóda
 • ťažiská v Kurikulu
 • Prírodné štúdie – rastlinné formy – gestá zvierat

Odborná didaktika 6: Biológia

 •  Človek ako bytosť prírody – jeho súvis s prírodou
 • Zodpovednosť človeka k sebe i prírode – Etika zodpovednosti
 • Ťažiská v kurikule
 •  Prírodné nálady a nálady ročných období

Liečebno-pedagogický kurz, Pozorovanie dieťaťa 

 • Človek ako nástroj pozorovania, chyby pozororvania
 • Kresba, plastika v súvislosti s pozorovaním dieťaťa
 • Základné diagnostické princípy aplikované v pozorovaní vývinu dieťaťa
 • Liečebno-pedagogický kurz – polarity vo vývine dieťaťa

3. krokovosť vo vyučovaní a fyzika

 • rytmus dýchania a spánku v organizácii vyučovania
 • kroky vedúce k základom myslenia
 • pokusy vo fyzike a ich sprostredkovanie

 Záverečné práce – magisterská záverečná práca

 • Prezentácie záverečných prác
 • Vystúpenie umeleckého programu – zážitok a kritika
 • Stvárnenie človeka ­ náuky o proporciách

Prax v škole: minimálne 2 týždne – náčuvy a aktívna participácia na vyučovaní