Walfdorská pedagogika

Odborné posudky

  • Vyjadrenie k postaveniu, fungovaniu a výsledkom waldorfskej školy na Slovensku od Prof. PhDr. Eva Gajdošovej, PhD. z pozície členky N.E.P.E.S. (Network of Europen Psychologists in the Education System, Brusel, Belgium) a predsedníctva Asociácie školskej psychológie SR a ČR. „Waldorfská škola, tak, ako ostatné humanistické alternatívne školy kladie do popredia mentálne zdravie detí, ktoré je závislé na týchto šiestich oblastiach: pozitívny postoj k sebe samému; optimálny rast, zrenie, vývin a sebaaktualizácia; psychická integrácia; osobnostná autonómia; komplexné vnímanie sveta okolo seba; adekvátne enviromentálne majstrovstvo.“
  • „Metódy waldorfskej pedagogiky vysoko pozitívne ovplyvňujú celkové prežívanie žiakov v triede. Aplikovaním zážitkového učenia došlo k signifikantnému rozvoju kognitívnych funkcií žiakov, ich schopnosti učiť sa, záujmu žiaka o preberanú látku a jeho okolie. Použitím elementov waldorfskej pedagogiky bola v triedach dosiahnutá vysoko pozitívna pracovná klíma, atmosféra vzájomného rešpektu a kooperácie. Preukázateľné sú pozitívne sociálne vzťahy učiteľ – žiak a vzťahy medzi žiakmi navzájom. Použitím postupov waldorfskej pedagogiky boli výrazne eliminované prvky sociálne negatívnych javov – agresivita, šikana, apatia a nezáujem o okolie. Na základe meraní z rokov 2001-2010 potvrdzujeme porovnateľné vedomostné výsledky žiakov školy so žiakmi bežných škôl, pri použití metód a foriem práce školy waldorfského typu.“ Miron Zelina, garant experimentálneho overovania, poradca MŠ SR v záverečnej hotnotiacej správe.
  • „Štúdia Heinrich – Heine Univerzity v Dusseldorfe ukazuje, že študenti waldorfských škôl sa učia s väčším nadšením a záujmom, cítia sa byť viac podporovaní a poznajú svoje silné stránky lepšie ako študenti bežných škôl. Je tu vysoká miera zhody medzi tým, čo požaduje moderný svet a čo učí waldorfská pedagogika.“ Andreas Schleicher, odborník OECD na vzdelávanie a medzinárodný koordinátor PISA