Walfdorská pedagogika

Haagský kruh: Úlohy a ciele pre udržateľné waldorfské hnutie

Úlohy a ciele pre udržateľné waldorfské hnutie

Počas príprav na oslavu stého výročia waldorfskej pedagogiky v roku 2019 sa mnohé školy a škôlky z celého sveta zúčastnili komunikácie, ktorá reflektovala antropologicko-antropozofické základy, na ktorých stojí waldorfská pedagogika, s prihliadnutím na kontext, ktorý prináša súčasný výskum. Spätná väzba z krajín všetkých kontinentov ukázala plodnosť a potrebu takejto práce.

V tomto liste by sme chceli nadviazať na tieto skúsenosti a ponúknuť vám tri návrhy, ktoré pomôžu sústredeniu sa na uvedenú reflexiu a obnovu na globálnej úrovni. Obdobie pandémie poukázalo na mnohé naše silné stránky, ale aj na mnohé slabiny. Je preto potrebné hovoriť o týchto skutočnostiach, pretože waldorfské vzdelávanie bude pokračovať len prostredníctvom našich skutkov.

Odporúčania, ktoré tu prezentujeme, sú výsledkom intenzívnych konzultácií medzi členmi Haagskeho kruhu; z osobných stretnutí členov, ktoré sa po dlhom čase konali v novembri 2021.  Začneme niekoľkými stanoviskami, ktoré predchádzajú samotným návrhom, ktoré nájdete na strane 2:

 1. Obdobie pandémie poukázalo na slabé stránky waldorfských inštitúcií v nasledovných oblastiach:
 • Vedenie a manažment škôl, a kvalita a vitalita spolupráce medzi kolegami v niektorých školách
 • Prehĺbenie princípov a praxe waldorfského vzdelávania
 • Vzdelávacia kultúra, v ktorej nezávislé učenie sa detí a študentov, a ich osobné skúsenosti v aktívnom prístupe k téme nie sú vtesnané do prístupu, ktorý príliš zdôrazňuje frontálne vyučovanie a inštrukciu („waldorfské kino“ alebo „krieda a tabuľa“)
 • Dôležitosť odbornosti a zvládania predmetu ako predpoklad pre tvorivé a flexibilné vyučovanie
 • Výskum a obnovenie učebného plánu
 • Kultúra profesionálneho rozvoja a vzdelávanie učiteľov
 • Spolupráca s rodičmi
 • Komunikácia smerom k verejnej sfére

 

 1. Niektoré výzvy našej doby:
 • Ako posilňovať schopnosť detí vytvárať vzťahy k iným ľuďom a svetu?
 • Ako sa deti môžu učiť tomu, že sú vznikajúcou, vyvíjajúcou sa ľudskou bytosťou (nie strojom) – a čo to znamená v praxi?
 • Rastúca polarizácia v spoločnosti, ktorá sa objavuje aj v mnohých waldorfských platformách a rodičovských radách („rýchle názory na všetko“)
 • Hlboké porozumenie pre činnosť srdca, v protiklade s rastúcim mechanistickým pohľadom na ľudskú bytosť; ako aj  na organizáciu práce v školách a škôlkach
 • Strach a úzkosť
 • Mediálne zručnosti
 • Úloha antropozofie a duchovnej vedy; chuť a záujem našich inštitúcií o interakciu s ľuďmi mimo antropozofických kruhov.

Návrh pre waldorfské kolégia a učiteľov na ich prácu od januára 2022:

Nedostatočnosti, ktoré sme uviedli vyššie sú nepochybne vyvážené mnohými prednosťami, ktoré denne vedú ku krásnym a významným, často život ovplyvňujúcim interakciám medzi dieťaťom, mladým človekom a dospelým.  Toto však nemá byť tancom okolo imaginárneho stredu: ak jedna strana váh ostáva nepovšimnutá, potom sa slabiny stávajú systematickou hrozbou a oslabujú aj silné stránky. Poďme to obrátiť! Úmyslom tejto výzvy je práca na uvedenom, v dobrej vôli a pre budúcnosť!

Z množstva tém sme vybrali tri, ako námet na konferencie v nasledujúcich mesiacoch. Prosíme, vyberte si aspoň jednu z nich a dajte nám spätnú väzbu na začiatku marca 2022 o tom, čo ste objavili, ako sa s témou chcete ďalej vysporiadať a kde vidíte potrebu zmeny, ktoré sa týkajú všetkých škôl. Bolo by to vhodné komunikovať cez kontaktnú osobu za školu alebo centrum.

Vaša spätná väzba bude tvoriť veľmi dôležitý základ pre Veľkonočné stretnutie Haagskeho kruhu 2022, z ktorého vám pravdaže pošleme správy. Týmto spôsobom vaša práca prispeje k otvorenej výmene s ďalekosiahlym dosahom, z ktorého môžu, veríme, všetci získať.

Prosíme, aby ste poslali spätnú väzbu do Pedagogickej sekcie pri Goetheane a Haagskemu kruhu: paed.sektion@goetheanum.ch alebo  info@waldorf-international.org

 

Návrhy tém na prácu:

 1. interná mentálna hygiena a manažment školy, význam pedagogických stretnutí ako miesta na štúdium, ďalšie vzdelávanie, spoločné učenie a výmenu skúseností a nových ideí – v skratke: ako sa stať srdcom školy.
 2. nanovo nastaviť spoluprácu s rodičmi
 3. pripraviť lepšie materiály a metódy pre digitálnu dobu (priame a nepriame mediálne vyučovanie, viď materiály v poznámke [1]), a tak pomôcť deťom a mladým ľuďom uchopiť ich vlastné telo. Venujte viac pozornosti tomu, že učenie vzniká priamo zo života a prežitých skúseností.

Na nasledujúcich stranách nájdete mnohé ďalšie stanoviská, z ktorých niektoré priamo súvisia s uvedenými návrhmi, kým ďalšie sú doplňujúcim témami, ktorým bola venovaná pozornosť v rámci piatich pracovných skupín Haagskeho kruhu; a ku ktorému sa skupina stretla počas šiestich stretnutí.

 

 1. Otázky a možné ciele

Všeobecne:

 • Vedenie dieťaťa k nezávislému učeniu sa začína na každej hodine v každom predmete od prvého školského dňa: poznanie dôležitosti vlastného konania; zážitok, že skúsenosť vlastného cítenia môže prerásť do orgánu vnímania druhých ľudí a sveta, a dôvera vo vlastné  schopnosti myslenia, vytvárania poznania a porozumenia –  sú rozhodujúce faktory pre seba-určenie každej ľudskej bytosti.
 • Waldorfská škola sa sústreďuje na vzdelávacie metódy a prístupy k učeniu a učeniu sa, nie je to miesto na ideologickú indoktrináciu.
 • Metodika a antropologicko-antropozofický základ (štúdia ľudskej bytosti) má preto byť rozpracovaná ako odozva ma konkrétne otázky a včleňuje zistenia aktuálnych výskumov ako aj metodické idei a metódy iných pedagogických smerov. Zdieľanie a štúdium prednášok R. Steinera má slúžiť ako účinný úvod alebo uzatvorenie stretnutí učiteľov. Diskusie pokrývajú široký rozsah vzdelávacích metód a tém a ťažia z mnohosti prístupov – v konverzáciách menších skupín učiteľov, experimentálnych a umeleckých prístupoch či v kladení otázok – všetko je vedené v otvorenom duchu, ktorý dáva priestor na zdieľanie osobných skúseností.
 • Odporúčanie 1: Štúdium anatómie a fyziológie srdca ako orgánu, berúc do úvahy indikácie duchovnej vedy.
 • Odporúčanie 2: Listy členom (Anthroposophical Leading Thoughts), č. 183, 184 a 185.
 • Nové námety, myšlienky a témy pre medzi-predmetové a medzi-ročníkové vyučovanie.  Nové iniciatívy potrebujú otvorený priestor na konzultáciu a skúšanie bez ohľadu na tradície či iné tabu.
 • Podporte nových učiteľov miesto zaťažovania starými zvykmi!
 • Každá škola by mala artikulovať vlastnú identitu, berúc do úvahy zjednocujúci impulz waldorfskej pedagogiky ako aj individuálny charakter každej školy (jednota v rôznosti).
 • Vedenie a manažment školy; je potrebné kvalitatívne rozlišovať medzi líderstvom, rozhodovaním kolégia, delegovaním, rozsahom životnosti mandátov a požiadavkami zodpovedania sa v úlohách, ktoré sú v škole implementované.
 • Téma líderstva – „každý lídrom“, „integrované líderstvo“, a „inkluzívne líderstvo“ (woven leadership) má byť uvedená do praxe a stať sa súčasťou vzdelávania učiteľov už od orientačných kurzov.

Prevádzka školy:

 • Každá škola by mala udržiavať kontakt s minimálne dvoma školami danej lokality alebo regiónu, a vyhľadať kontakt aspoň na jednu školu v zahraničí. Ak je to možné, do toho patrí aj pravidelná návšteva porád, spájanie predmetových a pracovných skupín, návšteva školských akcií a podobne.
 • Vyššie ročníky v škole (druhý stupeň) – preskúmanie a odklon od tradičného školského programu, vrátane uvoľnenia od špecializácií na predmety smerom k viac otvoreným tematickým okruhom, javom a problémom, ktoré prekračujú hranice tradičných predmetov, a vytváranie priestoru pre osobné iniciatívy.
 • Nižšie ročníky v škole: viac starostlivosti o pestovanie základných cností (ako napríklad pomáhanie druhým, odvaha, spravodlivosť, tolerancia).
 • Mentoring a peer-koučing sa musia stať prirodzenou súčasťou rozvoja kvality školy a, pokiaľ to nie je možné, vysoko kvalitná supervízia musí mať miesto v škole.
 • Povinné uvádzacie obdobie pre nových učiteľov a formy ďalšieho vzdelávania pre kolegov majú byť prirodzenou súčasťou rozvoja kvality školy.
 • Škola má hľadať cesty, ako vzťahy s rodičmi postaviť na nové základy:

– Ako sú rodičia zapojení do školskej samosprávy a administratívy?
– Akú expertízu do školy so sebou prinášajú?
– Aké sú v škole komunikačné toky, ak majú rodičia otázky, pripomienky alebo sťažnosti?

Aké procesy na to v škole existujú? Aké sú časové lehoty na ich zodpovedanie?

 • Vedenie školy má byť jednoznačné, s dohodnutými individuálnymi zodpovednosťami, rešpektované a transparentné. Učiteľská konferencia má byť uznaná ako srdce školy, a má sa naplno venovať svojej pedagogickej misii, založenej na aktívnom výskume a živých otázkach, ktoré vznikajú z blízkeho pozorovania školy a jej kontextu.
 • Každá škola potrebuje systém prevencie proti sexuálnemu zneužívaniu a iným formám násilia. [2])
 • Deti a študenti by mali byť zapojení do organizácie školy zodpovedajúcim spôsobom a primerane veku. Vo vyšších ročníkoch sa to týka aj zapojenia sa do tvorby učebného plánu a rozvrhu.
 • Dostupnosť: každá škola by mala hľadať spôsoby, ako ponúkať svoje vzdelávacie príležitosti širšej komunite; napríklad, spoluprácou s okolitými školami alebo ponukou rozmanitých umeleckých a iných aktivít.

Vyučovanie:

 • Trojstupňový vyučovací proces by mal byť prehodnotený a deti by mali byť vcelku podnecované v myslení, cítení a konaní.
 • Kultúrne techniky (pravopis, písanie listov, emailov, etiketa komunikácie cez internet a pod.) majú byť precvičené včas.
 • Jazyk je jedným z najdôležitejších nástrojov na rozvíjanie pokročilých a špecifických zručností myslenia. Aj z dôvodov súčasného úpadku kultúry reči je dôležité, aby zdravé a vitálne používanie jazyka (reči) malo svoje pevne miesto v každej triede a na učiteľských stretnutiach.
 • Estetický vzťah k svetu má byť pestované vo všetkých ročníkoch, aby zušľachťoval bohatý citový život ako nevyhnutný základ pre nezávislé usudzovanie.
 • Deti potrebujú pohyb!
 • Zážitky z prírody je potrebné posilniť, čo zahŕňa aj kultúru rozprávania príbehov, ktoré podporujú detskú zvedavosť v ich vlastných zážitkoch.
 • Pestovanie vnútorných obrazov a cvičenie obrazotvornosti ako nutný protipól preťaženia médiami.

 

Ktorýkoľvek z týchto návrhov je možné pridať do ponuky práce, upravovať alebo upresniť. Dôležité však je, aby boli tieto námety pomenované, spochybňované a hľadali sa riešenia. Na to všetko vám želáme dostatok odvahy, sily a radosti v práci s deťmi!

Tešíme sa na vaše spätné väzby!

Sigurd Borghs, Nana Göbel, Constanza Kaliks, Henning Kullak-Ublick, Trevor Mepham, Florian Osswald, Dorothee Prange, Philipp Reubke, Robert Tomas, Lourdes Tormes, Tomáš Zdražil (prípravná skupina Haagskeho kruhu)       

SK preklad M. Czére, pôvodný text: http://goetheanum.activehosted.com/index.php?action=social&chash=f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2.2938&s=552c3206568cce5cb81b48d4a3b4c135

[1]  https://www.waldorfschule.de/fileadmin/downloads/Blickpunkte_Reader/Struwwelpeter_engl_August_2015.pdf

https://secureservercdn.net/160.153.137.14/q8h.86d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/09/Media-Education-in-Steiner-Waldorf-Schools-2021.pdf

[2] https://www.waldorfschule.de/fileadmin/downloads/Blickpunkte_Reader/Gewaltpr%C3%A4vention-EN_7.2021.pdf

Nezaradené